ادبیات

تو میروی

به گزارش سایت جیرفت من: تو میرویغبار رفتنت بروی چشمم می‌نشیندمی‌گویند آب پشت سر مسافر