بی بی خدا بیامرز می‌گفت

بی بی خدا بیامرز می‌گفت

هرکسی نون دلش و میخوره
هر وقت نون دلت رو خوردی
برکت سرازیر میشه تو زندگیت

بی بی میگفت
فکر نکنی برکت فقط پوله ها
همین که دلت خوش باشه
یعنی برکت به حالت

همین که شب که از سر کار میای
خونه و چراغ خونت روشن باشه
و بوی غذا از آشپزخونت
بیاد بیرون یعنی برکت

هرجا که زانوهات تاب سنگینی
بار مشکلات رو نداشت
و عزیزی زیر بازوانت رو گرفت
که بلند شی یعنی برکت

اگر اولاد اهل داشتی
و زنی داشتی که با کم و زیادت
ساخت یعنی برکت

بی بی میگفت :
برکت زندگی به شمار دستهاییه که
تو سفرت باز میشه

برکت به تعداد قلبهاییه که
توشون جا داری و برات می تپه

همین که کسی تو زندگیت اومد
و کلی از بار زندگیت و ناخواسته
به عهده گرفت یعنی برکت

این که آنقدر عمر با عزت داشته باشی
که نوه و نتیجه هات و دور
و برخودت خوش ببینی یعنی برکت

بی بی خدابیامرز میگفت : اره عزیز دلم
بـرکت فقط به پول نیست

بـرکت بـه دل خـوش

و آدمهای سبز تـوی زنـدگیته

انتهای پیام۱۰۰۱* http://jiroftman.ir/?p=6711

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + شش =