اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان از برگزاری بسته پیشنهادی 50 برنامه فرهنگی و